Nawigacja

Dokumenty szkoły

Podstawa prawna:
• Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 532).
• Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1490).
• Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. 0, poz. 529).

 § 1

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 § 2

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :
        1) diagnozowaniu środowiska ucznia;   
        2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
       3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
       4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
       5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów  edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie; zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
       6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
       7) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
       8) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia;
       9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywani problemów wychowawczych;
     10) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
     11) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
         

§ 3

Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
      1) rodzicami uczniów;
      2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
      3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
     4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
     5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
         dzieci i młodzieży.

§ 4

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
     1) ucznia;
     2) rodziców ucznia;
     3) dyrektora szkoły;
     4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
     5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
     6) poradni;
     7) asystenta edukacji romskiej;
     8) pomocy nauczyciela;
     9) pracownika socjalnego;
   10) asystenta rodziny;
   11) kuratora sądowego.

§ 5

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie i zaspokajanie
       indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
       indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
    1) z niepełnosprawności;
    2) z niedostosowania społecznego;
    3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
    4) ze szczególnych uzdolnień;
    5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
    6) z zaburzeń komunikacji językowej;
    7) z choroby przewlekłej;
    8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
    9) z niepowodzeń edukacyjnych;
  10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
       sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
       środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§ 6

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
         z uczniem oraz w formie:
     1) działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie
         zdolnych oraz zaplanowaniu wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań
         i uzdolnień;
    2) działań pedagogicznych dotyczących rozpoznawania indywidualnych potrzeb
        edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów
        ich zaspokojenia;
    3) zindywidualizowanej pracy z uczniem podczas obowiązkowych i dodatkowych
        zajęć edukacyjnych;
    4) klas terapeutycznych;
    5) zajęć rozwijających uzdolnienia;
    6) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
    7) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
        socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
     8) zajęć rewalidacyjnych;
     9) porad i konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
   10) porad dla ucznia;
   11) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się
          w trudnej sytuacji życiowej.

§ 7

W szkole obowiązuje system rozpoznawania indywidualnych możliwości i potrzeb
       edukacyjnych uczniów.

§ 8

1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów
          z rodzicami, uczniem, prowadzeniu obserwacji pedagogicznych oraz na podstawie
          opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
      2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel
          edukacji przedmiotowej niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej
          pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
      3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
          i uzdolnieniami uczniów.
      4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych
         przypadkach po śródrocznej klasyfikacji, udziela uczniowi zdolnemu zgody na
         indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.
      5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju
        uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są
        specjalną opieką nauczyciela.

 § 9.

Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
        polega na:
       1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
       2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,
           intelektualnych i fizycznych ucznia;
       3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności
           ucznia;
       4) umożliwieniu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego
           wyposażenia i środków dydaktycznych;
       5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

§ 10.

1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub
           sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do
           ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
        2. Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych.
        3. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć
           edukacyjnych.
        4. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej
            szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do
            indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości   
            psychofizycznych uczniów.
        5. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15.
        6. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.
        7. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, mogą uczęszczać
            uczniowie innej szkoły.
        8. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni, z której wynika
          potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

§ 12.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych    
         oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników
         zajęć nie może przekraczać 8.

§ 13.

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: organizuje się dla uczniów, którzy mają
            znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć
            edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez
            nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może
            przekraczać 8 osób.
        2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyklasowych
            i klasowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć
            dydaktyczno – wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.
        3. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje wychowawca klasy
            w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym te zajęcia i w razie potrzeb
            z pedagogiem szkolnym.    
        4. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić
            dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie
            dokonywać ewaluacji pracy ucznia.
        5. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi
            wymaga zgody rodzica/prawnego opiekuna.
        6. Uczeń jest zobowiązany systematycznie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-    wyrównawczych i/lub specjalistycznych zgodnie z podanym przez nauczyciela     harmonogramem. W przypadku trzykrotnego opuszczenia w/w zajęć w semestrze bez     wyraźnego powodu (nieobecności nieusprawiedliwione) uczeń zostaje skreślony z listy     uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o czym powiadomiony     zastaje rodzic/prawny opiekun w formie pisemnej.

§ 14.

1. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
         1) korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono
             specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
             przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć
             wynosi  do 5 uczniów;
         2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
             zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą
             nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników
             zajęć do 4 dzieci;
         3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane
             dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie
             społeczne; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.
         2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele
             i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

§ 15. 

Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia
          specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 16.

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub
           edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
           psychologiczno- pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie
           udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym
           wychowawcę klasy.
       2. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia
           ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem –
           jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
       3. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-
            pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb –
          z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub
          innymi osobami i dyrektorem szkoły.

§ 17.

O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje
          wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym te zajęcia i w razie
          potrzeb z pedagogiem szkolnym.    

§ 18

W szkole zatrudniony jest pedagog, a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający
          kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 19

Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, oraz
         inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć
         specjalistycznych, w terminach podawanych w formie ogłoszeń dla rodziców
         (konsultacje według opracowanego harmonogramu).

 § 20.

W szkole co najmniej raz w roku prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu
         doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności
         wychowawczych.

§ 21.

1.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
           planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
           w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich
           udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest
           zadaniem zespołu, w skład którego wchodzą nauczyciele i specjaliści.
        2. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje
            się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający
            zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany
            do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
            psychofizycznych ucznia.
        3. Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie
            udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu
            wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się
            na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie
           dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
        4. Zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecja-
            listycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności
            pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb,
            dokonuje modyfikacji programu.  

§ 22.

1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się
            rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
        2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
            pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
            realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców
            ucznia lub opiekunów prawnych ucznia.

§ 23.

Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających
          pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno- Pedagogiczna
          w Gryfowie Śląskim.


 § 23.

Do zadań pedagoga należy:
      1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie  
          indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
          psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
          oraz wspierania mocnych stron uczniów;
      2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
           wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
      3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
          rozpoznanych potrzeb, w tym prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
      4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
          i młodzieży;
      5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
          zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
          i pozaszkolnym uczniów;
      6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
           kryzysowych;
      7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
          możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
      8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
          w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
      9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
          się w trudnej sytuacji życiowej;
    10) prowadzenie konsultacji i/lub warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im
          indywidualnych porad w zakresie wychowania
    11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego
          i profilaktyki;
    12) udział w opracowywaniu programów profilaktyki i opieki;
    13) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.         

§ 24.

1. Szkoła, w ramach posiadanych środków i możliwości organizacyjnych, zapewnia
           uczniom posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie
           zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych oraz uczniom
           niedostosowanym społecznie:
          1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
          2) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
          3) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki
             dydaktyczne;
          4) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb
             edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
         5) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne lub zespołowe, stosownie do  
             potrzeb;
         6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
        2. Zajęcia rewalidacyjne oraz rewalidacyjno-wychowawcze prowadzą nauczyciele
            i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

§ 25.

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
             szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
         2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych
            opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający
            w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
            Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie
            określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb
            edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
         3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia,
             w domu rodzinnym.
         4. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia
             ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu
             nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych
             ucznia.
         5. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor
             może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających
             z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości
             psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
         6. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia
             zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –
             pedagogicznej.
         7. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnych realizowanych bezpośrednio
             z uczniem  wynosi:
             1) dla uczniów klas I –III SP – od 6 do 8 godzin;
             2) dla uczniów klas IV –VI SP  - od 8 do 12 godzin.
          8. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 8 realizuje się w ciągu
              co najmniej 3 dni.
          9. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie
              utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem
              i zapewnienia im pełnego rozwoju osobowego, dyrektor szkoły w miarę posiadanych
              możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan
              zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.

   § 26.  

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej
             z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowanie o pomoc do
             Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, do Rady Rodziców, sponsorów
             i organizacji.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
  ul. Uczniowska 17
  59-620 Gryfów Śląski
  e-mail: sp_gryfow@op.pl
 • 75 781 34 86
  Dyrektor:
  Jadwiga Hawryluk
  Wicedyrektor:
  Mariola Kotowicz

Galeria zdjęć