Nawigacja

Doradztwo zawodowe

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI

Komunikat dotyczący terminów egzaminu ósmoklasisty i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów dnia 10.04.2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W myśl nowych przepisów w roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu

W związku z tym nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MEN. Tym samym tracą ważność wcześniej ogłoszone komunikaty dotyczące terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W chwili ukazania się na stronach MEN komunikatu dotyczącego nowych terminów rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, na stronie internetowej naszej szkoły zostaną zamieszczone informacje na w/w temat.

W zakładce DORADZTWO ZAWODOWE na stronie internetowej naszej szkoły jest zamieszczony katalog z ofertami szkół ponadpodstawowych z powiatu lwóweckiego, lubańskiego i jeleniogórskiego. Zachęcamy ósmoklasistów do zapoznania się z tym materiałem.

 

 

JAK LICZY SIĘ PUNKTY PO UKOŃCZENIU 8 KLASY?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, przeliczone na punkty, to tylko jedna część brana pod uwagę w ogólnym podliczeniu punktów na koniec szkoły podstawowej. Trzeba walczyć też o jak najlepsze świadectwo na koniec 8 klasy podstawówki. Sprawdź, jak obliczyć punkty, które uzyskują uczniowie kończący szkołę podstawową w 2020 r. Te punkty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021.

 

Punkty na zakończenie szkoły podstawowej brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej. Każda szkoła średnia ustala swoje progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia do danej klasy w szkole.
 

Jak liczy się punkty po 8 klasie?

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać uczeń wynosi 200.

1. Połowa - 100 punktów - to maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać z egzaminu ósmoklasisty. 

2. Druga połowa - kolejne 100 punktów - to łączne punkty: "za świadectwo", za oceny z końcowe na świadectwie z 4 przedmiotów (szczegóły poniżej), za szczególne osiągnięcia np. uzyskanie tytułu finalisty w konkursie kuratoryjnym oraz za aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat). 

z języka polskiego (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie) 

z matematyki (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie) 

z języka obcego (100 procent x 0,3 = 30 punktów maksymalnie) 

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

2. Punkty: "za świadectwo" i osiągnięcia
Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.
Tu bierze się pod uwagę (sumuje) następujące składniki:
- punkty z 4 ocen na świadectwie: 
język polski i matematyka oraz dwa wybrane przedmioty, w zależności od tego, jakie są brane pod uwagę podczas rekrutacji w danej szkole średniej
I tak:

za 6 (celujący) - 18 punktów 

za 5 (bardzo dobry) - 17 punktów 

za 4 (dobry) - 14 punktów 

za 3 (dostateczny) - 8 punktów 

za 2 (dopuszczający) - 2 punkty 

punkty za świadectwo z paskiem (średnia ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie) - 7 punktów
- punkty za aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
- punkty za szczególne osiągnięcia np. tytuł finalisty z konkursów kuratoryjnych –

max. 18 punktów.

 

POWODZENIA!

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
  ul. Uczniowska 17
  59-620 Gryfów Śląski
  e-mail: sp_gryfow@op.pl
 • 75 781 34 86
  Dyrektor:
  Jadwiga Hawryluk
  Wicedyrektor:
  Mariola Kotowicz

Galeria zdjęć