Nawigacja

V OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  EKOLOGICZNY | V OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-REGIONALNY | Najpiękniejsza palma wielkanocna | I POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ „ANGIELSKA TOP LISTA PRZEBOJÓW | Ogólnopolski Konkursi Matematyczny  MAT | Konkurs Przyrodniczo–Krajoznawczy Edukacji Wczesnoszkolnej | Wyniki konkursu „Ekolog – Plastyk” pod hasłem „Co słychać w ulu?” | Wyniki konkursu „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” „Pisanka - jajko wielkanocne” | Wyniki konkursu „EKOLOG – POETA”  „Co słychać w ulu ?” | XIV Regionalny Konkursu Przyrodniczo-Ekologiczny SP pt."Ochrona przyrody w Polsce" | Uczniowie SP w Gryfowie Śląskim w finale  XIII Regionalnego Konkursu Przyrodniczo – Krajoznawczego | I Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Angielska Top Lista Przebojów” | I etap  XV Powiatowego Konkursu Matematycznego | II POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Konkursy

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-REGIONALNY

„POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU”

 
Organizator:
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
 
Patronat honorowy:
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY WE WROCŁAWIU
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
 
Cele konkursu:
 • popularyzowanie (utrwalanie) tradycji Świąt Wielkanocnych, poznawanie
 • obyczajowości ludowej i różnorodnych technik plastycznych w zdobieniu pisanek wielkanocnych,
 • upowszechnianie walorów historycznych i kulturowych w różnych regionach Polski,
 • rozbudzanie szacunku do kultury i tradycji regionu,
 • kształtowanie poczucia przynależności do określonej społeczności i tworzenie więzi z miejscem zamieszkania,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych i literackich,
 • dbanie o czystość i kulturę języka polskiego,
 • rozbudzenie inwencji twórczej, plastycznej i literackiej dzieci i młodzieży,
 • promowanie dzieci uzdolnionych poprzez umożliwienie prezentacji ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców
 
Terminarz:
1. Termin nadsyłania prac:
06.03.2017r. (decyduje data wpływu prac do organizatora)
2. Obrady komisji konkursowej
3. Ogłoszenie wyników oraz zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną umieszczone 07.04.2017 r. na stronie internetowej organizatora.
4. Uroczyste podsumowanie konkursu:
07.04.2017 r.
 
Nagrody:
1. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac (miejsca I-III oraz wyróżnienia),
- pisemne poświadczenia dla opiekunów za przygotowanie uczniów, nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą,
- podziękowania dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie, zostaną przesłane drogą elektroniczną.
2. Jury lub patron konkursu mogą przyznać dodatkowe nagrody nie wymienione w regulaminie.
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP
59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI
UL. UCZNIOWSKA 17
 
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 
I. „Pisanka – jajko wielkanocne”
- Jajko wykonane w dowolnym rozmiarze (przestrzenne), swobodnie wybraną techniką z użyciem różnorodnych materiałów.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas: I – III, IV-VI szkół podstawowych.
Kryteria oceniania prac:
a) walory artystyczne,
b) pomysłowość,
c) staranność wykonania,
d) trud włożony w wykonanie pisanki wielkanocnej,
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: I-III, IV-VI
 
II. Praca literacka na temat: „ Atrakcje turystyczne mojego regionu”
(kl. IV – VI)
Konkurs polega na popularyzowaniu walorów historycznych i kulturowych w regionie zamieszkania uczestnika
– forma pracy dowolna: album, portfolio, fotoreportaż itp.
Kryteria oceniania prac:
a) zgodność z tematem,
b) czytelność i estetyka pracy,
c) kultura słowa, wrażliwość na piękno i bogactwo ojczystego języka,
d) trafne i oryginalne opracowanie tematu,
e) wartości wychowawcze i przesłanie zawarte w wypowiedzi.
 
Prace plastyczne i literackie należy opatrzyć metryczką zawierającą:
a) imię i nazwisko autora,
b) nazwę szkoły,
c) klasę,
d) nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego
Szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie.
Należy przesłać na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP,
UL. UCZNIOWSKA 17
59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI
do 5 prac literackich lub 5 plastycznych z każdej grupy wiekowej oraz listę zbiorczą uczestników konkursu z adresem i e-mailem szkoły.
Każda praca oceniana będzie przez niezależnych jurorów. Suma punktów przez nich przyznana wyłoni laureatów. Prace niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą oceniane. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 
Informacje dodatkowe:
1. Uczestnik konkursu z chwilą przekazania pracy konkursowej udziela organizatorowi i patronom nieodpłatnie licencji do publikacji nadesłanych prac w mediach, Internecie i wydawnictwach pokonkursowych w celach promocyjnych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
2. W przypadku, jeśli nadesłane prace będą naruszać prawa osób trzecich, całkowitą odpowiedzialność za to ponosi autor prac i jego opiekun.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie prac w trakcie przesyłki.
4. Przekazanie prac na konkurs oznacza akceptację regulaminu.
5. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.
6. Decyzje jury mają charakter ostateczny.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
8. Regulamin konkursu znajduje się w informatorze konkursów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz na stronie internetowej organizatora www.spgryfow.internetdsl.pl
9. Odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z konkursem udziela nauczyciel koordynujący konkurs -
Ewa Kasprzak pod numerem telefonu: 509911056
 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
  ul. Uczniowska 17
  59-620 Gryfów Śląski
  e-mail: sp_gryfow@op.pl
 • 75 781 34 86
  Dyrektor:
  Jadwiga Hawryluk
  Wicedyrektor:
  Mariola Kotowicz

Galeria zdjęć