Nawigacja

V OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  EKOLOGICZNY | V OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-REGIONALNY | Najpiękniejsza palma wielkanocna | I POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ „ANGIELSKA TOP LISTA PRZEBOJÓW | Ogólnopolski Konkursi Matematyczny  MAT | Konkurs Przyrodniczo–Krajoznawczy Edukacji Wczesnoszkolnej | Wyniki konkursu „Ekolog – Plastyk” pod hasłem „Co słychać w ulu?” | Wyniki konkursu „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” „Pisanka - jajko wielkanocne” | Wyniki konkursu „EKOLOG – POETA”  „Co słychać w ulu ?” | XIV Regionalny Konkursu Przyrodniczo-Ekologiczny SP pt."Ochrona przyrody w Polsce" | Uczniowie SP w Gryfowie Śląskim w finale  XIII Regionalnego Konkursu Przyrodniczo – Krajoznawczego | I Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Angielska Top Lista Przebojów” | I etap  XV Powiatowego Konkursu Matematycznego | II POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Konkursy

Najpiękniejsza palma wielkanocna

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim

przy współpracy z Parafią pw. WNMP w Lwówku Śląskim

ogłasza XIII Powiatowy Konkurs "Najpiękniejsza palma wielkanocna"

REGULAMIN

§1
Organizatorzy
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim przy współpracy z Parafią pw. WNMP w Lwówku Śląskim
§2
Cele konkursu

l. Kultywowanie ludowych i chrześcijańskich tradycji związanych z Wielkanocą.

2. Rozbudzenie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.

3. Promowanie młodych talentów poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

4. Wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, ludowych i rodzinnych.

§3
Organizacja konkursu

l. Pracę konkursową stanowić będzie tradycyjna palma wielkanocna.

2. Do wykonania palmy należy użyć naturalnych tworzyw (bibuły, suszonych kwiatów, zielonych gałązek, itp.).

3. Wysokość palm dowolna z podziałem na poszczególne grupy:
A - palmy małe (wysokość do l m),
B - palmy średnie (wysokość do 1,5 m),
C - palmy duże (wysokość do 2 m),
D - palmy bardzo duże (wysokość powyżej 2 m).

4. Autorem może być jedna osoba lub zespół.

5. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży (z przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych) z terenu powiatu lwóweckiego.

6. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
a) szkolny,
b) powiatowy.

7. Szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie.

8. Maksymalna liczba zgłaszanych prac do etapu powiatowego:
a) przedszkole - 3 prace,
b) szkoła licząca do 12 oddziałów - 4 prace,
c) szkoła licząca powyżej 12 oddziałów - 6 prac.

9. Do palmy powinna być dołączona kartka z kodem, który będzie się składał z dużej drukowanej litery: A, B, C, D (określającej grupę wysokości palmy) i trzech cyfr (np. A235).

10. W oddzielnej kopercie należy umieścić dane:
a) imię, nazwisko i wiek autora,
b) nazwa i adres placówki (szkoły), nr telefonu,
c) imię j nazwisko opiekuna,
d) kod - czyli grupa wysokości palmy: A, B, C lub D wraz z trzema cyframi.

§4
Kryteria oceny prac

1. Palmy będą oceniane w czterech kategoriach pod względem wielkości:
A - palmy małe (wysokość do 1 m),
B - palmy średnie (wysokość do 1,5 m),
C - palmy duże (wysokość do 2 m),
D - palmy bardzo duże (wysokość powyżej 2 m).

2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
a) samodzielność wykonania i twórcze podejście,
b) zgodność z tradycją,
c) różnorodny dobór materiałów,
d) oryginalność,
e) stabilność i precyzja wykonania,
f) estetyka.

3. Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do określenia ilości przyznanych miejsc i nagród, w zależności od ilości i poziomu artystycznego zgłoszonych prac oraz niedopuszczenia do konkursu prac prezentujących niski poziom artystyczny lub niezgodność z regulaminem konkursu.

§5
Informacje dodatkowe

1. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie nie podlegają zwrotowi i pozostają
własnością organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich eksponowania.

2. Uroczystość podsumowania konkursu odbędzie się w terminie zaplanowanym
przez organizatora.

3. O terminie uroczystości wręczania nagród uczniowie wraz z opiekunami zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

4. Palmy należy dostarczyć do 17 marca 2017 r. na adres:


Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
ul. Uczniowska 17
59-620 Gryfów Śląski


5. Informacje w sprawie konkursu: Agnieszka Lewandowska, Elżbieta Rakowska

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
  ul. Uczniowska 17
  59-620 Gryfów Śląski
  e-mail: sp_gryfow@op.pl
 • 75 781 34 86
  Dyrektor:
  Jadwiga Hawryluk
  Wicedyrektor:
  Mariola Kotowicz

Galeria zdjęć