Nawigacja

Doradztwo zawodowe

WSDZ dla szkoły

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP

w Gryfowie Śląskim
 

Opracowały:

Katarzyna Cymerman

Marta Kowalska

Paulina Sarzyńska

 

GRYFÓW ŚLĄSKI 2018 r.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 • Przepisy w prowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 – o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

 

ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

● Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System ten określa rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego programu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie, jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na przyszłość.

 • Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej nie jest jednorazowym wydarzeniem, a procesem, którego dokonuje się przez całe życie.
 • Preferencje zawodowe i zainteresowania wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu.
 • Na wybór zawodu wpływają przede wszystkim wartości, zainteresowania, mocne strony, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz środowisko danej osoby.

 • WSDZ obejmuje pracę indywidualną i grupową z uczniami, rodzicami, nauczycielami. WSDZ ma charakter działań planowanych.

 • Wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej: wyboru szkoły ponadpodstawowej, planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz udzielanie wszelkich informacji na ten temat.

 • Wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji WSDZ oraz w planowaniu lekcji przedmiotowych i zajęć związanych z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej przez uczniów.

 • Wspieranie rodziców podczas wyboru przez ich dziecko ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.

 • Ważne jest, aby uświadamiać młodym ludziom, że na wybór satysfakcjonującego nas zawodu ma wpływ wiele rzeczy. Jednak te najważniejsze to: poznanie siebie (samoświadomość), wiedza na temat zawodów i ścieżek edukacyjnych oraz na temat rynku pracy, cechy osobowościowe ucznia, zainteresowania, umiejętności, mocne strony, wyznawane wartości, czynniki emocjonalne, ale i zdrowotne, a także wpływ otoczenia i własna motywacja. Działania całej rady pedagogicznej w ramach WSDZ muszą być wcześniej zaplanowane i realizowane wg programu pracy szkoły na dany rok szkolny i koordynowane przez koordynatora doradztwa zawodowego w szkole. Cała społeczność szkolna zobowiązana jest do regularnych oddziaływań wychowawczo-doradczych.

 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to dokument, który definiuje rolę i zadania osób, które są odpowiedzialne za poszczególne kwestie, czas i miejsce  realizacji zadań, jakie są oczekiwane efekty i metody pracy.

 

WSDZ jest włączony jest do Statutu szkoły. Odbiorcami tych zadań są uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz instytucje, które wspomagają ten proces doradczy.

 

CELE GLÓWNE WSDZ

1. Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

2. Określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, temperamentu, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności.

3. Przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych.

4. Uświadomienie rodzicom, jak wielkie znaczenie odgrywają w procesie przygotowania dziecka do wyboru jego przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

5. Przekazanie informacji rodzicom na temat dziecka w kwestii jego predyspozycji zawodowych, osobowościowych I edukacyjnych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE WSDZ

 

1. Uczeń:

Poznaje siebie.

Nazywa swoje umiejętności, zainteresowania, talenty, mocne strony.

Planuje, zarządza swoim czasem i stawia cele.

Posiada informacje o zawodach, zawodach przyszłości i czym jest rynek pracy.

 

2. Nauczyciele:

Potrafią zauważać potrzeby i zasoby uczniów.

Wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów.

 

3. Rodzice:

Znają ofertę edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego.

Wspierają dzieci w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej

Posiadają informację o możliwościach i zagrożeniach dziecka.

 

TREŚCI PROGRAMOWE

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-III

l. POZNANIE SIEBIE

Uczeń:

- opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

- prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

- podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

- podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

- podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

Uczeń:

- odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

- podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz  opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

- opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

- omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

- opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

- posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Uczeń:

- uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

- wskazuje treści, których lubi się uczyć;

- wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

Uczeń:

- opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

- planuje swoje działania lub działania gmpy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

- próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

Uczeń:

- określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

- wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

- podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

- prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

Uczeń:

- wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

- opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

- podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

- posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

- wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Uczeń:

- wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

- wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

- samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

Uczeń:

- opowiada o swoich planach edukacyjna-zawodowych;

- planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

- próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

Uczeń:

- określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

- rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

- dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

- rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

- rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

- określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich

realizacji;

- określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

Uczeń:

- wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

- porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

- wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

- uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

- analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

- wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

- dokonuje autoprezentacji.

 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Uczeń:

- analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

- analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

- charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

- określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

Uczeń:

- dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

- określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

- identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno- zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

- planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

ADRESACI WSDZ

 

 • Uczniowie

 • Nauczyciele

 • Rodzice

 • Środowisko lokalne

 

 

 

 

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Realizatorzy działań

Dyrektor:

- odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;

- współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;

- wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradz­twa  zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;

- zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

- organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa  zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.

 

Doradca zawodowy lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel p.o. doradcy zawodowego:

- określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

- pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

- prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

- wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związa­nych z doradztwem zawodowym;

- prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;

- systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działa­nia związane z doradztwem zawodowym;

- planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawca­mi, nauczycielami i specjalistami;

- gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;

- współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym;

- wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;

- współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Wychowawcy:

- określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

- eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

- włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodo­wej i doradztwa zawodowego;

- realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzi­nach wychowawczych;

- wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;

- współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;

- współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w za­kresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

 

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej):

- określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

- eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

- współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;

- prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;

- organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze;

- współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w za­kresie

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

 

Specjaliści:

- diagnozują potrzeby oraz możliwości uczniów, udzielają indywidualnych porad i konsultacji,

- w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych prowadzą zajęcia rozwijające umiejętności

emocjonalno-społeczne oraz na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze stresem, kierują uczniów

do specjalistycznych placówek, pedagog bada losy absolwentów

-określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

- włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;

- współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;

- włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodo­wych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);

- współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w za­kresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

 

Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:

- włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej;

- rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów;

- wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i

zawodu;

 

Nauczyciel-bibliotekarz:

- współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w za­kresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

- opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;

- włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego,

- prenumerują czasopisma związane z edukacją oraz literaturę z zakresu doradztwa zawodowego, udostępniają ulotki o szkołach.

 

Inne osoby zatrudnione w szkole, tj. pielęgniarka:

- współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

- udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybiera­nych przez uczniów;

- organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów.

 

METODY I FORMY REALIZCJI

- Praca grupowa

- Konsultacje indywidualne

- Wykłady, dyskusje

- Burza mózgów

- Warsztaty

- Pogadanki, prelekcje

- Prezentacje multimedialne, filmy

- Testy, ankiety, kwestionariusze

- Gry

- Konkursy

- Lekcje wychowawcze, biblioteczne,

- Gazetka – tablica

- Wycieczki zawodoznawcze i tematyczne

- Kółka zainteresowań

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I INSTYTUCJAM

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfowie Śląskim

- Szkoły ponadpodstawowe, dni otwarte w szkołach

- Przedsiębiorcy (okoliczne zakłady pracy)

- Absolwenci.

 

ZASOBY

Sala komputerowa, aplikacje komputerowe, rzutnik, tablica interaktywna, materiały drukowane – ulotki, informacje o zawodach, informatory o szkolnictwie ponadpodstawowym, informator o szkolnictwie zawodowym, publikacje – Perspektywy, narzędzia diagnostyczne, komputery – adresy internetowe (praca, uczelnie, szkoły zawodowe), wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi (technika i informatyka, WOS, inne.)

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY

 

Uczeń w wyniku realizacji WSDZ potrafi:

- dokonać adekwatnej samooceny;

- rozpoznać swoje mocne i słabe strony;

- wymienić zdolności, zainteresowania i umiejętności;

- racjonalnie planować ścieżkę edukacyjno – zawodową;

- dostosować się do zmian;

- analizować źródła informacji edukacyjno – zawodowej;

- potrafi wybrać szkołę ponadpodstawową, zgodną z jego zainteresowaniami;

- współpracować w zespole;

- sporządzać CV i list motywacyjny;

- skutecznie się zaprezentować;

- zachować się asertywnie;

- dopasować kompetencje do zawodu;

- sprawnie się komunikować;

- przewidzieć skutki działań.

 

Rodzice w wyniki realizacji WSDZ:

- znają mocne i słabe strony swojego dziecka, jego zainteresowania;

- konsekwencje niewłaściwych wyborów;

- pomagają mądrze planować przyszłość edukacyjno-zawodową swojego dziecka;

- znają ofertę szkół;

- wiedzą gdzie szukać informacji na temat szkół, zawodów i wymagań wobec uczniów.

 

Nauczyciele po realizacji Programu:

- zna zdolności i predyspozycje swoich uczniów (uzdolnienia, ograniczenia zdrowotne);

- zna zainteresowania uczniów i ich hobby;

- zna bazę danych o szkołach, zasadach rekrutacji i preorientacji zawodowej.

 

EWALUACJA

Ewaluacja ma na celu sprawdzenie, czy działania doradcze na terenie szkoły były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców oraz spełniły założenia Programu. Na podstawie ankiety ewaluacyjnej doradca zawodowy sporządzi sprawozdanie i przedstawi Dyrektorowi szkoły (Radzie Pedagogicznej) do zatwierdzenia.

 

ZAŁĄCZNIKI

 • Program Doradztwa Zawodowego

 • Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:

Katarzyna Cymerman

 

 

 

I. Cele ogólne:

 • Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 • Wspieranie uczniów w wyborze dalszego kształcenia: wybór szkoły ponadpodstawowej, profilu klasy, zawodu i planowania kariery edukacyjno-zawodowej

 • Udzielanie informacji na temat dostępnych ścieżek edukacyjno-zawodowych w kraju i za granicą.

 • Wspieranie nauczycieli we włączaniu treści doradczych na swoich lekcjach przedmiotowych, prowadzeniu zajęć związanych z wyborem przez młodzież drogi edukacyjno-zawodowej.

 • Prowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego.

 • Prowadzenie warsztatów, wykładów lub spotkań indywidualnych dla rodziców dotyczących zagadnienia, jak rozmawiać z dzieckiem o jego przyszłości edukacyjno-zawodowej.

 • Informowanie rodziców o ofertach szkół ponadpodstawowych i inne.

 

II. Cele szczegółowe:

Uczeń po realizacji zajęć orientacji zawodowej w klasach I-VI oraz zajęć doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII w ciągu roku szkolnego 2018/2019, z wychowawcą i innymi nauczycielami, którzy włączali treści doradcze w swe lekcje, powinien:

 • Poznać i umieć nazwać swoje mocne strony, zainteresowania, umiejętności, zdolności i predyspozycje zawodowe.

 • Posiadać wiedzę na temat różnych zawodów, zawodów przyszłości i możliwości kształcenia się w nich.

 • Wiedzieć, co to jest rynek pracy i jak świadomie zaplanować swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową.

 • Uczniowie znają zasady i zalety pracy zespołowej.

 • Nauczyciele potrafią rozpoznawać potrzeby i zasoby swoich uczniów.

 • Nauczyciele dbają o rozwój mocnych stron, talentów, zainteresowań, zdolności oraz predyspozycji swoich uczniów.

 • Nauczyciele są wsparciem dla rodziców w procesie doradczym, udzielając im informacji na temat: oferty edukacyjnej i dziecka. Kiedy jest taka potrzeba, kierują do specjalistów.

 • Rodzice mają możliwość poznania mocnych stron swojego dziecka.

 • Rodzice są poinformowani, gdzie można szukać pomocy dla swoich dzieci.

 • Rodzice mają możliwość i zachętę ze strony całej szkolnej społeczności, aby angażować się w proces doradczy w ramach WSDZ.

 • Rodzic ma możliwość otrzymania pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego oraz może uczestniczyć w warsztatach, wykładach lub spotkaniach indywidualnych na których znajdzie wsparcie, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o jego przyszłości edukacyjno-zawodowej.

 

III. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego:

Doradztwo zawodowe jest realizowane w:

- klasach I-VI oraz klasach VII-VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu

kształcenia ogólnego,

- klasach VII i VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,

- szkole na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- szkole w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez uczniów

środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach

prowadzących kształcenie zawodowe.

Działania kierowane do uczniów:

• udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;

• prowadzenie zajęć związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych

zasobów, świat zawodów i rynek pracy, rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie,

planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych;

• prowadzenie kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami uczniów;

• inspirowanie do zdobywania nowych umiejętności poprzez udział w dodatkowych zajęciach

• angażowanie uczniów w działania na rzecz promocji szkoły;

• organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

• organizowanie wizyt w firmach, w których znajdują się stanowiska pracy adekwatne do

zainteresowań uczniów

• stosowanie metod aktywizujących (np. metoda projektów, symulacja) wpływających na

zwiększenie zaangażowania uczniów i samodzielności w planowaniu kariery;

• informowanie o ofercie kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej

• organizowanie spotkań z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek rozwoju zawodowego);

• udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów)

ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym, planowanie własnej

działalności i samopoznanie;

• aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów – np. poprzez udział w

konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział w

organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych;

realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych

z uwzględnieniem specyfiki każdego przedmiotu, tj:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczą wyszukiwania informacji na temat edukacji i zawodów

za pomocą słowników, encyklopedii, komputera. Wdrażają do podejmowania obowiązków i

rzetelnego ich wypełniania. Zapoznają z pojęciem pracy i wynagrodzenia pieniężnego oraz sytuacji

ekonomicznej rodziny. Przedstawiają znaczenie pracy w życiu człowieka, omawiają z dziećmi

zawody ich najbliższych, prezentują charakterystykę pracy w różnych zawodach. Rozwijają

zainteresowania, zapoznają ze sposobami powstawania różnych przedmiotów, uczą podstawowych

umiejętności technicznych.

Nauczyciel zajęć komputerowych/informatyki prowadzi naukę poszukiwania, selekcjonowania,

porządkowania, gromadzenia i wykorzystywania informacji np. dotyczących oferty edukacyjnej

szkół ponadpodstawowej, pomaga uczniom klas siódmych w logowaniu się do elektronicznego

systemu wspomagania rekrutacji szkół ponadpodstawowych, wyjaśnia organizację pracy i przepisy

bhp w pracy z komputerem, uczy komunikowania się z pomocą komputera i technologii

informacyjnych. Prezentuje sposoby opracowywania tekstów, prezentacji multimedialnych oraz

danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym. Wdraża do pracy zespołowej w ramach projektu,

pokazuje sposoby wykorzystania technologii informacyjnych w różnych zawodach.

Nauczyciele języka polskiego omawiają charakter pracy w różnych zawodach, uczą tworzenia

wypowiedzi: pisania życiorysu, podania, ogłoszenia, listu oficjalnego (dostosowywanie wypowiedzi

do sytuacji). Kształtują umiejętność operowania słownictwem z kręgu: szkoła i nauka, środowisko

społeczne. Wdrażają do samokształcenia i docierania do informacji za pomocą słowników,

encyklopedii. Pokazują znaczenie komunikacji niewerbalnej w autoprezentacji.

Nauczyciele matematyki uczą gromadzenia i porządkowania danych o edukacji i zawodach,

odczytywania i interpretacji danych w tekstach, tablicach i wykresach. Kształtują umiejętność

posługiwania się procentami, zapoznają z zawodami z dziedziny księgowości i rachunkowości. Uczą

planowania czynności z wykorzystaniem kalendarza (wykonywanie obliczeń) oraz dzielenia zadań

na etapy.

Nauczyciele języków obcych zapoznają z zasobem języka dotyczącym szkoły i pracy oraz cech

charakteru i umiejętności. Prezentują uczniom filmy o zawodach w języku obcym. Uczą tworzenia

kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat swoich umiejętności (prezentacja siebie). Zachęcają do pracy

zespołowej metodą projektu.

Nauczyciele przyrody, biologii omawiają stan zdrowia i choroby człowieka nawiązując do

przeciwwskazań zdrowotnych w wybranych zawodach. Wykazują znaczenie odpoczynku w życiu

człowieka, prawidłowych warunków nauki i pracy, zasad uczenia się. Wdrażają do planowania dnia i

organizowania pracy własnej.

Nauczyciele fizyki i chemii, geografii zapoznają z zawodami z dziedziny meteorologii, rolnictwa,

biologii, leśnictwa, ochrony środowiska, fizyki, chemii, geografii, ochrony zdrowia, astronomii.

Nauczyciele historii i społeczeństwa informują o siedzibie władz lokalnych uczniów oraz ich

zakresie działań i sposobie powoływania. Wyjaśniają demokratyczny charakter państwa.

Charakteryzują pojecie samorządności, opisują zawody związane z polityką, dyplomacją,

przedstawiają zawód historyka. Zapoznają ze znaczeniem społecznego podziału pracy, opisują

grupy społeczne i ich role w społeczeństwie. Omawiają z uczniami problemy współczesnej Polski

(m.in. bezrobocie). Zapoznają ze zjawiskiem emigracji politycznej i zarobkowej. Uczą tworzenia

drzewa genealogicznego. Omawiają z uczniami funkcjonowanie przemysłu, warunki pracy w fabryce

dawniej i dziś. Prezentują podstawowe cechy obecnego systemu gospodarczego.

Nauczyciele wychowania fizycznego omawiając trening zdrowotny, pomagają opracować rozkład

dnia ucznia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym i

fizycznym.

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie prowadzą lekcje na temat ról społecznych i modeli

życia. Zapoznają ze sposobem pracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Kształtują u

uczniów poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.

Nauczyciele religii przedstawiają znaczenie i wartość pracy w życiu człowieka, etykę zawodową,

pomagają tworzyć uczniom ich własne systemy wartości. Pomagają poznać siebie, przyjąć

odpowiedzialność za siebie. Przekazują wiedzę o znaczeniu praw i obowiązków, zasad i reguł

postępowania w życiu człowieka.

Nauczyciel muzyki zapoznaje uczniów z zawodami związanymi z muzyką, przekazuje wiedzę o

tworzeniu instrumentów, uczy gry na instrumentach.

Nauczyciel plastyki zapoznaje z zawodami z dziedziny kultury. Uczy korzystania z przekazów

medialnych oraz wykorzystywania ich wytworów.

Nauczyciel techniki opisuje funkcje urządzeń technicznych, omawia kolejność działań

technologicznych, organizacje miejsca pracy i szacowanie czasu jej trwania. Uczy posługiwania się

narzędziami do obróbki ręcznej.

Ponadto nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań umożliwiające uczniom

rozwijanie swoich zdolności i umiejętności.

Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców i specjalistów:

• umożliwianie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa

zawodowego;

• prowadzenie lekcji koleżeńskich;

• zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej;

• inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy;

• organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;

• udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;

• wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.

Działania kierowanych do rodziców:

• organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole;

• organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

• organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;

• prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;

• udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: stronę www

szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne).

 

IV. Tematyka działań:

Treści z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane w ciągu roku szkolnego 2018/2019 na lekcjach: doradztwa zawodowego, wychowawczych, przedmiotowych, zastępstwach, zajęciach pozalekcyjnych oraz poza szkołą poprzez udział uczniów w wyjściach i wycieczkach, w spotkaniach i imprezach edukacyjnych związanych z wyborem szkoły ponadpodstawowej i poznawaniem zawodów.

 

Obszary działań doradczych uwzględniają treści programowe a są to:

l. POZNANIE SIEBIE/POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

 

V. Metody i formy pracy doradczej

Formy adresowane do uczniów:

- elementy orientacji zawodowej w klasach 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej,

- zajęcia z zakresu „doradztwa zawodowego” w wymiarze 10 godzin w klasie 7 i 8,

- diagnoza i analiza potrzeb na podstawie obserwacji, wywiadów, ankiet,

- indywidualne konsultacje i porady związane z dalszą edukacją (również dla uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

- warsztaty grupowe - pozwalające na odkrywanie swoich zainteresowań, umiejętności i

predyspozycji zawodowych, ukazujące potrzebę planowania własnej przyszłości zawodowej

- zajęcia grupowe - nakierowane na rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych:

komunikacji, współpracy, przezwyciężania stresu,

- koła zainteresowań,

- zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów i związanych z nimi wymagań, filmy

zawodoznawcze,

- realizowanie treści zawodoznawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów,

- wsparcie dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną, w tym szczególnie

uczniów: ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepowodzeniami szkolnymi, z problemami

zdrowotnymi, zaniedbanych wychowawczo,

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

- wyjścia i wycieczki szkolne do zakładów pracy, firm oraz instytucji,

- tablica z informacjami na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ofercie edukacyjnej,

- zakładka na temat doradztwa zawodowego na stronie internetowej szkoły,

- udział w konkursach z zakresu doradztwa zawodowego, - współpraca z samorządem szkolnym i

innymi podmiotami życia szkoły.

Formy adresowane do rodziców-opiekunów uczniów:

- indywidualne konsultacje i porady udzielane przez nauczycieli/specjalistów na terenie szkoły,

- dyżur doradczy podczas zebrań z rodzicami,

- kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych instytucji,

- pomoc w sytuacjach trudnych,

- zachęcanie i włączanie rodziców w proces doradczy szkoły np. poprzez przedstawianie

wykonywanych przez siebie zawodów,

- udostępnianie informacji edukacyjnych (prezentacja założeń pracy edukacyjnej na terenie szkoły

na rzecz uczniów, informacji na temat zasad i terminów rekrutacji) i zawodowych (o zawodach

przyszłości).

Formy adresowane do nauczycieli:

- poruszanie tematyki planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej na lekcjach przedmiotowych,

- rozwój zainteresowań i talentów poprzez różnorodne formy pracy z uczniem; zajęcia

pozalekcyjne, wyjścia, itp.,

- udział w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego,

- tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą,

- śledzenie losów absolwentów.

Formy adresowane do środowiska lokalnego:

- spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych,

- spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i zakładów pracy,

- współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

VI. Terminy realizacji działań związanych z realizacją doradztwa zawodowego

 

Lp.

Działania i sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Uwagi

1.

Stworzenie oraz zatwierdzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

dyrektor, pedagog szkolny, Rada Pedagogiczna

X 2018

dokument - Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego wraz

z programem

2.

Stworzenie i aktualizacja szkolnej tablicy zawodoznawczej

pedagog, bibliotekarz

XII 2018

cały rok szkolny

 

3.

Utworzenie i aktualizacja zakładki „doradztwo zawodowe” na stronie internetowej szkoły

wicedyrektor, pedagog, nauczyciel informatyki,

XII 2018

cały rok szkolny

 

4.

Przeprowadzenie po 10 godz. zajęć w kl. VII i kl. VIII z doradztwa zawodowego

pedagog szkolny

IX-VI 2018/2019

 

5.

Elementy orientacji zawodowej w klasach 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagog

cały rok szkolny

z uwzględnieniem 4 obszarów z treści programowych (rozporządzenie)

6.

Przeprowadzenie lekcji przedmiotowych z elementami zawodoznawstwa

nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny

zgodnie z podstawową programową

7.

Organizacja oraz przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny

 

8.

Wycieczki do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lwóweckiego i nie tylko oraz do zakładów pracy, firm

pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny

 

9.

Współpraca nauczycieli, wychowawców ze szkolnym specjalistą ds. doradztwa zawodowego

pedagog, bibliotekarz, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny

 

10.

Spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów, pracodawcami, firmami, instytucjami, także we współpracy z rodzicami uczniów

pedagog, wychowawcy klas,

cały rok szkolny

 

11.

Monitoring i ewaluacja WSDZ

pedagog, wychowawcy klas

cały rok szkolny,

V-VI 2019

ankiety, obserwacje, indywidualne rozmowy

12.

Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego w szkole w roku szkolnym 2018/2019

pedagog , wychowawca klas, nauczyciele przedmiotów

VI 2019

na podstawie otrzymanych sprawozdań od wychowawców i nauczycieli

 

 

 

 

 

Doradztwo zawodowe dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

W ramach wewnątrzszkolnego wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i kariery zawodowej będzie położony nacisk na rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości ucznia niepełnosprawnego, zwłaszcza w kontekście ograniczeń zdrowotnych, a co się z tym dalej wiąże – ograniczeń zawodowych. Realizacja zadań związanych z doradztwem zawodowym dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w naszej szkole, będzie odbywać się dwutorowo:

 zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - jako forma pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,

 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (realizowane również podczas zajęć rewalidacyjnych i

innych, dokumentowane w Indywidualnym Programie EdukacyjnoTerapeutyczny - IPET-cie).

 

VII .Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfowie Śl.

2. Biblioteka Miejska.

3. Przewodnicząca Związku Sybiraków Koło w Gryfowie Śl. p. Urbańska

4. Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza

5. Gryfowska Kapela Podwórkowa

6. Schroniska zwierząt.

7. Dom Samotnej Matki w Pobiednej.

 

VIII. Scenariusze lekcji – zestaw scenariuszy:

Scenariusze znajdują się na stronach ORE: https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

Do pobrania są następujące materiały:

 

Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi

scenariuszami.

Dla klas I-III proponuje się zrealizować następujące tematy:

Lubię to! Każdy ma swoje zainteresowania.”

Kto buduje dom?”

Moja mama wszystko potrafi.”

Po co się uczę?”

Dzisiejszy Jaś- kim będzie jako Jan?”

Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej

z proponowanymi scenariuszami.

Dla klas IV-VI proponuje się zrealizować następujące tematy:

Ja - to znaczy kto?”

Jak uczyć się szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się.

Zawodowy idol – szablon scenariusza.

Kucharz, kelner dwa bratanki, czyli o podobieństwie zawodów.

Wybieram ten zawód, bo...”

Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII- VIII szkoły podstawowej

z proponowanymi scenariuszami.

Dla klas VII-VIII proponuje się zrealizować następujące tematy:

Moje umiejętności - moje sukcesy”.

Rozpoznaje swoje aspiracje”.

Zawody wokół nas”.

W jakich zawodach wykorzystam wiedzę z...”.

W roli głównej...- wywiad z przedstawicielem zawodu” lub „Nowe zawody na rynku pracy”.

 

 

 

XI. Ewaluacja

Ewaluacja przeprowadzona będzie na podstawie rozmów z uczniami, analizy wyników ankiet, udziału uczniów w konkursach/zajęciach dodatkowych oraz na podstawie sprawozdań nauczycieli

z realizacji treści z zakresu doradztwa zawodowego podczas zajęć doradztwa zawodowego, wychowawczych, przedmiotowych, zastępstwach, zajęciach pozalekcyjnych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
  ul. Uczniowska 17
  59-620 Gryfów Śląski
  e-mail: sp_gryfow@op.pl
 • 75 781 34 86
  Dyrektor:
  Dariusz Zatoński
  Wicedyrektor:
  Jadwiga Hawryluk

Galeria zdjęć